DISCLAMER EN PRIVACYBELEID

 

De op deze website getoonde informatie is bedoeld om nuttig en informatief te zijn en voor persoonlijk gebruik van de bezoeker.

 

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Hollimex met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze onder andere afhankelijk is van gegevens door derden verstrekt. De getoonde informatie kan dus achterhaald, aangepast of ingekort zijn. De getoonde informatie is niet bedoeld als advies of om als basis te dienen voor een evaluatie of beslissing. De informatie wordt u aangeboden zonder enige expliciete of impliciete garantie en waarborg.

 

Hollimex sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoek van, gebruik van of getoonde informatie op deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

 

Hollimex verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Hollimex worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Hoewel Hollimex alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hollimex niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via internet worden verspreid.

 

Verwijzingen naar sites die niet door Hollimex worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hollimex uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden.

 

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hollimex worden onderhouden wordt afgewezen.

 

Hollimex heeft het recht om onaangekondigd informatie op deze website aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen.

 

Hollimex bezit alle intellectuele eigendomsrechten dan wel licenties voor de inhoud van deze website en de downloads. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Bezoekers mogen geen enkele informatie die is verkregen van deze website wijzigen, kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, verkopen of openbaar maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollimex. Hieronder wordt onder andere begrepen: teksten, illustraties, foto's, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, downloads en bestanden.

 

Hollimex behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen in deze disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan deze disclaimer geregeld te raadplegen.

 

De ALGEMENE METAALUNIEVOORWAARDEN zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, gesloten en te sluiten overeenkomsten en andere (rechts)handelingen met betrekking tot de verkoop en/of levering door ons van zaken en of diensten. De METAALUNIEVOORWAARDEN zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en ook op deze site te lezen. Andersluidende algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Lees verder ....    

 

PRIVACYBELEID

 

Hollimex doet er alles aan om de privacy van alle bezoekers aan onze website te beschermen. Lees de privacy policy aandachtig door, zodat u weet waarvoor en waarom we de informatie gebruiken die u op de website achterlaat. Hollimex volgt bij de behandeling van gegevens zoveel mogelijk de richtlijnen zoals die door de overheid zijn gedefinieerd.

 

Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze diensten op de website gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in dit privacybeleid is beschreven.

 

1. DE INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Als u de website(s) bezoekt of u inschrijft, kunt u worden gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, adres en contactgegeven. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van de website, bewaren we informatie die u op de website achterlaat, e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

 

2. HET GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

De door u verstrekte informatie is nodig om tot een goed resultaat voor de gebruikers te komen. Verder gebruiken en analyseren we de informatie voor administratieve redenen, ondersteuning van de diensten en het verbeteren en verder ontwikkelen van onze diensten. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen inzake uw mening over onze diensten, en u zo nu en dan op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de website of onze diensten. Ook kunnen wij uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere diensten en producten die wellicht interessant voor u kunnen zijn. Hiervoor kunnen we direct marketing gebruiken, maar we kunnen ook telefonisch contact met u opnemen en een SMS bericht of e-mail sturen. Indien u daar geen prijs op stelt dan kunt u ons daarvan altijd op de hoogte brengen en zal Hollimex dit uiteraard respecteren. Voor de behandeling en bescherming van uw persoonlijke gegevens volgt Hollimex de door de overheid vastgelegde richtlijnen.

 

3. TOEGANG TOT EN HET BIJWERKEN VAN GEGEVENS

Hollimex is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. Wijziging of verwijdering gebeurt binnen vier weken nadat Hollimex het verzoek daartoe van de relatie heeft ontvangen.

 

4. BESCHIKBAAR STELLEN VAN UW INFORMATIE AAN DERDEN

Hollimex zal uw gegevens niet delen met anderen tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of als de Wet ons daartoe verplicht.

 

5. HET BEHOUD VAN DE VEILIGHEID EN VAN GEGEVENS

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze server(s). Hollimex maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

 

6. VERANDERINGEN IN ONS  PRIVACY BELEID

Veranderingen, van welke aard dan ook, in onze Privacy Policy zullen op onze website openbaar worden gemaakt en e.v.t. per e-mail worden meegedeeld.

 

7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kun u ons altijd meedelen per e-mail of post. Vergeet niet uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

 

Lees verder ....